Home Globe Klyuchevskaya Sopka: Climbers killed during a fall on Russian volcano

Klyuchevskaya Sopka: Climbers killed during a fall on Russian volcano

by editor